Energo-Skaner | misja: optymalizacja
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zrealizuj z nami obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Z dniem 1 października 2016 weszła w życie Ustawa z 20 maja 2016 o efektywności energetycznej zastępując ustawę z kwietnia 2011. Ustawa ta nakłada na określoną kategorię przedsiębiorców pewne działania i zobowiązuje ich do sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

To procedura mająca na celu wykonanie szczegółowych i potwierdzonych obliczeniami analiz i przedstawienie propozycji działań podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem miejsc z potencjałem oszczędności energii.  Najważniejsze założenia i intencje opisane w ustawie to :

Audyt musi zostać wykonany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorstwa

Audytor musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie tematów wchodzących w skład opracowania

Pod lupę należy wziąć aktualne i reprezentatywne dane dotyczące zużycia energii i zapotrzebowania na moc

Audyt musi zawierać przegląd min. 90% energii zużywanej w budynkach, w instalacjach przemysłowych oraz środkach transportu używanych w przedsiębiorstwie

Powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta 

 

Do kiedy trzeba wykonać audyt?

Po raz pierwszy przeprowadza się audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.) a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia,

Audyt wykonuje się raz na 4 lata, ale dane związane z audytem należy przechowywać  do celów kontrolnych przez okres 5 lat!

 

Kogo dotyczy obowiązkowy audyt energetyczny?

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Dlaczego warto zrealizować audyt energetyczny przedsiębiorstwa z energo-skaner?

  • Zrealizujemy przegląd energetyczny oraz inwentaryzację techniczno-budowlaną przedsiębiorstwa
  • Dokonamy oceny otoczenia organizacyjnego i jego wpływu na efektywność energetyczną
  • Przeanalizujemy zebrane dane dot. zużycia energii oraz wskażemy potencjał do poprawy bilansu energetycznego
  • Przedstawimy rekomendacje zmian i działań technicznych oraz organizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną
  • Wnioski z audytu przekażemy w formie pisemnego raportu zgodnie z wymaganiami ustawy w dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
  • Brak realizacji audytu w określonym czasie zgodnie z wymaganiami Ustawy może skukować nałożeniem kary dochodzącej do 5% rocznego obrotu!

                                                                                    

Jaka jest cena i czas wykonania audytu?

Cena i czas trwania audytu są uzależnione jest od zakresu prac i ilości audytowanych składników. Wycena i określenie czasu trwania audytu możliwe jest dopiero zapoznaniu się ze szczegółami dot. audytowanego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu.