Energo-Skaner | misja: optymalizacja

Efektywny system ciepłowniczy - analiza wykorzystania kogeneracji

Efektywny system ciepłowniczy - analiza wykorzystania kogeneracji

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ciepłowniczego prowadzący do opracowania strategii dojścia do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego

Budowa strategii energetycznej dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego prowadząca do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Wielokryterialna analiza techniczna oraz rachunek efektywności inwestycji wskazują, żę efektywny system ciepłowniczy zostanie uzyskany poprzez zastosowanie kogeneracji współpracującej ze źródłem OZE. Szczegółowa analiza potwierdziła sens techniczny i ekonomiczny zastosowania kogeneracji w ciepłowni komunalnej. Zapisy zawarte w "Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji" oraz pozyskane dla Klienta dofinansowanie z programu 1.6.1 POIiŚ Żródła wysokosprawnej kogeneracji są szansą na pozytywny wynik ekonomiczny tego przedsięwzięcia.